3 oktober 2023
3 oktober 2023
Flessenaktie

De diaconie organiseert een lege flessenactie op:

dinsdag 3 oktober vanaf 18.30 uur

Naast lege flessen zijn kratten, blikjes en zegelboekjes, maar ook uw gift zeer welkom.
Opbrengst is voor hulp aan slachtoffers rampen in Marokko en Libië.

U weet het: alle beetjes, euh flesjes helpen!! Mogen zij op u rekenen?

Lees verder...
7 oktober 2023
7 oktober 2023
Underweis

Kopij voor de volgende Underweis dient uiterlijk op zaterdag 07 oktober 12:00 uur in bezit te zijn bij de redactie, p/a Dieuwke de Jong, telefoonnummer 0518 481 562.

Het aanleveren van tekst via emailadres: underweis@hotmail.com.

Lees verder...
28 oktober 2023
28 oktober 2023
Oud papier

Op zaterdag 28 oktober komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
15 december 2023
15 december 2023
De Emigrant

Pier21 komt 10 jaar na de vorige versie met een herziene versie van "De Emigrant". Op vrijdag 15 december spelen ze in It Mienskar. Aanvang 20:00 uur.

Kosten:
22,50 euro bij reservering via "It Mienskar"
24,50 euro bij reservering via "VanPlan" : Bestellinkje naar VanPlan


De Emigrant 2023
De eerste voorstelling van Pier21 over een Friese emigrant, die ruim 60 jaar geleden de oceaan overstak naar Canada, opnieuw verteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant keert na 10 jaar terug op het podium! De voorstelling vertelt het verhaal van Sybolt de Haas, een Friese emigrant die ruim zestig jaar geleden allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij heeft het als emigrant niet makkelijk gehad. Maar het is hem gelukt om een redelijk groot en goedlopend boerenbedrijf op te bouwen.

De Haas is nooit weer terug gekeerd naar Friesland. Hij wilde niet, zag er tegenop, was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, is er de gelegenheid om gehoor te geven aan de wens van zijn gestorven vrouw: hij maakt een reis naar zijn roots in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon moet voor het eerst alleen het bedrijf draaiende houden. Twee avonturen tegelijk. De reis naar Friesland wordt voor de emigrant op alle vlakken confronterend.

Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pier21 wordt De Emigrant opnieuw verteld, naar het originele verhaal van Romke Toering, nu geregisseerd door Jos Thie. Met Freark Smink en Theo Smedes.


De Emigrant 2023
De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen.

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend.

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.

 

Lees verder...
23 december 2023
23 december 2023
Oud papier

Op zaterdag 23 december komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
30 december 2023
30 december 2023
Biljart Kampioenschap 2023

Wie wordt de kampioen? Van 27 t/m 30 december vindt er in It Mienskar de jaarlijkse Biljartkampioenschap plaats.

27 december vanaf 18:00 uur
28 december vanaf 18:00 uur
30 december vanaf 19:00 uur

Lees verder...
15 juni 2024
15 juni 2024
Slachtemarathon 2024

De eerstvolgende Slachtemarathon vindt weer plaats in 2024. En wel op zaterdag 15 juni. Er wordt gelopen (of hardlopen) vanaf Oosterbierum naar Raerd.

Link naar de website van Slachtemarathon

Lees verder...