11 december 2023
11 december 2023
Open Dorpsbelang vergadering

Op de Bijzondere Ledenvergadering van 30 november heeft toenmalig bestuur besloten hun functies met onmiddellijke ingang neer te leggen. (Zie ook ons artikel van 30 oktober). Na afloop van deze vergadering heeft een commissie van 7 personen zich beschikbaar gesteld voor de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.

Dit heeft geresulteerd in de bereidheid van, in eerste instantie, 5 personen om het werk van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum voort te zetten. Personen woonachtig in Oosterbierum of Klooster-Lidlum mogen zich ten allen tijde beschikbaar stellen voor een zit in het bestuur.

Op 11 december wil onderstaande commissie de personen aan u voorstellen als interim bestuur van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum.

In het voorjaar van 2024 kan dit bekrachtigd worden door de leden als nieuw bestuur. Tot die tijd zullen de lopende zaken worden behartigd.

Op de agenda van de vergadering d.d. 11 december 2023 staan de volgende punten:
1. Opening
2. Voorstellen en benoemen interim bestuur
3. Rondvraag
4. Sluiting.

 

Wij, de commissie bestaande uit Paddy Bergsma, Ortwin Dijkstra, Roelof Houtsma, Jan Rommert de Jong, Harmen Westra, Erwin Wohlinger en Johannes Wolbers rekenen op uw komst en ondersteuning.

Lees verder...
12 december 2023
12 december 2023
Warme Koffiekamer

Op dinsdag 12 december bent u / ben jij weer welkom om samen koffie te drinken. Ontmoeten op een ontspannen manier en waar kan dat beter dan in It Mienskar in Oosterbierum.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie – met wat lekkers erbij – klaar. Jong en oud is welkom. Binnen zonder kloppen. Vervoer kan geregeld worden, bellen met 481005. En neem gerust uw buren, familie en vrienden mee.

Lees verder...
15 december 2023
15 december 2023
De Emigrant

Pier21 komt 10 jaar na de vorige versie met een herziene versie van "De Emigrant". Op vrijdag 15 december spelen ze in It Mienskar. Aanvang 20:00 uur.

Kosten:
22,50 euro bij reservering via "It Mienskar"
24,50 euro bij reservering via "VanPlan" : Bestellinkje naar VanPlan


De Emigrant 2023
De eerste voorstelling van Pier21 over een Friese emigrant, die ruim 60 jaar geleden de oceaan overstak naar Canada, opnieuw verteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant keert na 10 jaar terug op het podium! De voorstelling vertelt het verhaal van Sybolt de Haas, een Friese emigrant die ruim zestig jaar geleden allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij heeft het als emigrant niet makkelijk gehad. Maar het is hem gelukt om een redelijk groot en goedlopend boerenbedrijf op te bouwen.

De Haas is nooit weer terug gekeerd naar Friesland. Hij wilde niet, zag er tegenop, was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, is er de gelegenheid om gehoor te geven aan de wens van zijn gestorven vrouw: hij maakt een reis naar zijn roots in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon moet voor het eerst alleen het bedrijf draaiende houden. Twee avonturen tegelijk. De reis naar Friesland wordt voor de emigrant op alle vlakken confronterend.

Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pier21 wordt De Emigrant opnieuw verteld, naar het originele verhaal van Romke Toering, nu geregisseerd door Jos Thie. Met Freark Smink en Theo Smedes.


De Emigrant 2023
De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen.

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend.

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.

 

Lees verder...
20 december 2023
20 december 2023
Kerstfeest 60+

Woensdag 20 december wordt het Kerstfeest voor de 60+ inwoners van Oosterbierum, Klooster-Lidlum en Wijnaldum gevierd.

Locatie: Herberg It Mienskar. Aanvang: 16.00 uur.

De 60+-ers ontvangen een uitnodiging. Mocht u deze niet ontvangen dan is een berichtje naar 0518-481005 of 06-82481925 genoeg.

Van harte welkom namens de diaconie P.G. Oosterbierum- Wijnaldum.

Lees verder...
23 december 2023
23 december 2023
Oud papier

Op zaterdag 23 december komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
30 december 2023
30 december 2023
Biljart Kampioenschap 2023

Wie wordt de kampioen? Van 27 t/m 30 december vindt er in It Mienskar de jaarlijkse Biljartkampioenschap plaats.

27 december vanaf 18:00 uur
28 december vanaf 18:00 uur
30 december vanaf 19:00 uur

Lees verder...
4 januari 2024
4 januari 2024
Kerstbomen inzameling

De kerstbomen kunnen op donderdag 4 januari worden ingeleverd tussen 14.00-14.30 uur, aan het begin van de Dr. Jelle Zijlstraleane.


Per ingeleverde boom krijgen de kinderen € 0,50.

 

Lees verder...
16 januari 2024
16 januari 2024
Warme Koffiekamer

Op dinsdag 16 januari bent u / ben jij weer welkom om samen koffie te drinken. Ontmoeten op een ontspannen manier en waar kan dat beter dan in It Mienskar in Oosterbierum.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie – met wat lekkers erbij – klaar. Jong en oud is welkom. Binnen zonder kloppen. Vervoer kan geregeld worden, bellen met 481005. En neem gerust uw buren, familie en vrienden mee.

Lees verder...
15 februari 2024
15 februari 2024
Warme Koffiekamer

Op donderdag 15 februari bent u / ben jij weer welkom om samen koffie te drinken. Ontmoeten op een ontspannen manier en waar kan dat beter dan in It Mienskar in Oosterbierum.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie – met wat lekkers erbij – klaar. Jong en oud is welkom. Binnen zonder kloppen. Vervoer kan geregeld worden, bellen met 481005. En neem gerust uw buren, familie en vrienden mee.

Lees verder...
15 juni 2024
15 juni 2024
Slachtemarathon 2024

De eerstvolgende Slachtemarathon vindt weer plaats in 2024. En wel op zaterdag 15 juni. Er wordt gelopen (of hardlopen) vanaf Oosterbierum naar Raerd.

Link naar de website van Slachtemarathon

Lees verder...
26 juni 2024
26 juni 2024
Bjirmer Drekrin

Koningsnacht, woensdag 26 juni, organiseert Oranjevereniging Oosterbierum/Klooster-Lidlum samen met Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum de eerste editie van de Bjirmer Drekrin!


Doe mee, moedig aan en feest na de tijd mee!

Een avond voor jong en oud. Meer informatie volgt.

Lees verder...
19 juni 2025
19 juni 2025
Dorpsfeest 2025

Dorpsfeest in Oosterbierum van 19 tot en met 22 juni 2025.

Lees verder...